1082.

πάντων δ᾽ ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει
γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν·
ἃς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ
πόσιν πρίασθαι, δεσπότην τε σώματος
[λαβεῖν· κακοῦ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτ᾽ ἄλγιον κακόν].
κἀν τῷδ᾽ ἀγὼν μέγιστος, κακὸν λαβεῖν
χρηστόν· οὐ γὰρ εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαὶ
γυναιξὶν οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἀνήνασθαι πόσιν.
ἐς καινὰ δ᾽ ἤθη καὶ νόμους ἀφιγμένην
δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαθοῦσαν οἴκοθεν,
ὅπως ἄριστα χρήσεται ξυνευνέτῃ.
κἂν μὲν τάδ᾽ ἡμῖν ἐκπονουμέναισιν εὖ
πόσις ξυνοικῇ μὴ βίᾳ φέρων ζυγόν,
ζηλωτὸς αἰών· εἰ δὲ μή, θανεῖν χρεών.
ἀνὴρ δ᾽, ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών,
ἔξω μολὼν ἔπαυσε καρδίαν ἄσης
[ἢ πρὸς φίλον τιν᾽ ἢ πρὸς ἥλικα τραπείς]·
ἡμῖν δ᾽ ἀνάγκη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν.
λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον
ζῶμεν κατ᾽ οἴκους, οἱ δὲ μάρνανται δορί,
κακῶς φρονοῦντες· ὡς τρὶς ἂν παρ᾽ ἀσπίδα  
στῆναι θέλοιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ.

De todas cuantas tienen aliento y juicio, las mujeres somos la criatura más desgraciada. En primer lugar, deben comprar un marido con una exagerada cantidad de dinero y tomar un dueño de su cuerpo, y ésta es una desgracia aún más dolorosa que cualquier otra. En tomar uno malo o uno bueno reside nuestra mayor agonía, porque no hay separaciones honrosas para las mujeres ni es posible repudiar al marido. Si llega a una tierra con otras costumbres y leyes, debe adivinar, puesto que no las ha aprendido en su casa, cómo servir de la mejor manera posible al marido. Si un esposo convive bien con nosotras, que padecemos estas penalidades, sin imponernos violentamente su yugo, nuestros días son envidiables; pero si no, es mejor morir. Un hombre, cuando se hastía de la convivencia con los de casa, sale fuera y libera su corazón de la aflicción dirigiéndose junto a un amigo o a un coetáneo. Pero a nosotras nos es obligado mirar a una sola persona. Dicen, razonando erróneamente, que nosotras vivimos una vida sin peligros en la casa y que ellos combaten con la lanza, ¡tres veces quisiera yo estar a pie firme con el escudo que parir una sola vez!

Eurípides, Medea, versos 230-251.

Anuncios

1081.

Menos mal que nadie en la manada feminista e izquierdosa sabe quién fue Eurípides, si no le habrían sometido a censura por haber escrito Medea.


1077.

Los antiguos griegos tenían dioses. Veneraban a sus dioses, les temían, les hacían sacrificios, pero con esto no adoraban al creador del mundo, al señor del Tiempo. A través de sus dioses, se adoraban a sí mismos y a sus circunstancias, a su quintaesencia en tanto que humanos, a la propia humanidad que se contempla mejor en la distancia de unos seres asentados por encima del tráfago confuso de la mortalidad.


1076.

El mérito de los antiguos griegos fue desvelar y exponer a los ojos de todos la esencia lo humano. Eso los hace eternos. Y odiosos a quienes desean, drogados por la hybris, modelar lo inmodelable.


1047.

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

 

Ἄλλων μὲν γὰρ ἄλλαι χῶραι καρπῶν τε καὶ τόκων εὔφοροι· ἵππος δεικνύει τὸν Θετταλόν…· καρπὸς δὲ τῆσδε τῆς πόλεως λόγος καὶ ἄνθρωπος.
Ἱμέριος, 68.1

Τὸ γνώρισμά της ἔχει κάθε χώρα.
Ἴδιον εἶναι Θεσσαλοῦ ἵπποι καὶ ἱππασία·
ἀναδεικνύει τοῦ πολέμου ὥρα
τὸν Σπαρτιάτην· ἔχει ἡ Μηδία
τὴν τράπεζαν μετὰ τῶν ἐδεσμάτων·
κόμη δεικνύει τοὺς Κελτούς, τοὺς Ἀσσυρίους πώγων.
Aἱ δὲ Ἀθῆναι ὡς γνωρίσματά των
τὸν Ἄνθρωπον ἔχουσι καὶ τὸν Λόγον.

Κωνσταντῖνος Καβάφης

CARACTERES

Unas tierras son ricas en ciertos frutos y productos; otras lo son en otros. El caballo identifica al tesalio…; pero el fruto de esta ciudad es la razón y el ser humano.
Himerio, 68.1

Cada lugar tiene su carácter.
Propio es del tesalio los caballos y la doma;
revela la hora de la guerra
al espartano. Tiene Media
la mesa y las viandas.
Cabellera indica celtas; barba, asirios.
Pero Atenas como carácter suyo
al Ser Humano tiene y la Razón.

Constantino Cavafis

 


1033.

Todos los textos griegos recogidos y traducidos en este blog:

emilio-diaz-rolando-el-genio-griego-antologia


1031.

Aquí se dejan, recogidas en un único  documento, todas las entradas relacionadas con la Historia de una vocación. 

emilio-diaz-rolando-historia-de-una-vocacion-recuerdos-de-un-helenista-aficionado